Regulamin WIFI

Regulamin korzystania z usług Wi-Fi

Przed skorzystaniem z usługi Wi-Fi, mają Państwo obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Poprzez skorzystanie z usługi Wi-Fi wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie poniższych warunków. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na obowiązywanie tych warunków, proszeni są Państwo o niekorzystanie z usługi Wi-Fi.

1. Korzystanie z usługi WiFi odbywa się bezpłatnie i dobrowolnie.

2. Dostęp do WiFi jest  dodatkową usługą telekomunikacyjną, nie wliczoną w cenę przejazdu i biletu.

3. Przewoźnik nie prowadzi działalności telekomunikacyjnej a jedynie udostępnia sygnał GSM innych operatorów w formie WiFi i nie może ponosić odpowiedzialności za:

a) czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,

b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,

c) szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,

d) za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.

4. Przewoźnik nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.

5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

6. Transmisja radiowa usługi nie jest szyfrowana.

7. Użytkownik korzysta z usługi wyłącznie na własne ryzyko.

8. Użytkownikowi nie wolno używać usługi do następujących celów:

a) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej ,której Użytkownik nie jest uprawniony,

b) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

c) masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

d) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

e) odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Przewoźnika

f) obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

9. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Przewoźnik ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.

11. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

12. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.

13. Przewoźnik może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.

14. Przewożnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.). Przewoźnik jest administratorem danych osobowych. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Przewoźnikiem.

15. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu marketingowym oraz statystycznym. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

16. Przewoźnik nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

17. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Dziękujemy za trafny wybór!
Staramy się zawsze, aby Twoja podróż z nami była szybka i bezpieczna.

Twoje zadowolenie i komfort są dla nas najważniejsze!