Korzystanie ze strony

Regulamin korzystania ze strony internetowej gigabus.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.gigabus.pl.

Korzystanie ze strony www.gigabus.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu korzystania ze strony internetowej.

 

 

§ 2 Definicje zawarte użyte w Regulaminie, które oznaczają:

Bilet – elektroniczny dokument upoważniający do przejazdu na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę;

Bilet jest uznawany jednocześnie jako faktura na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz.360), przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1661);

Dane – dane osobowe Użytkownika umożliwiające zawarcie umowy na przewóz, tj. zakup biletu: imię, nazwisko, numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej;

Formularz – formularz „zaplanuj podróż” umieszczony w portalu www.gigabus.pl służący do zakupu biletu;

Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego usług dostępny pod adresem URL: www.gigabus.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;

Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach portalu;

Użytkownik – osoba, która korzysta z usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;

Usługodawca – Gigabus.pl Spólka z o.o.11-500 Świdry 31/1 NIP: 845-198-58-12;

Dane osobowe – informacje  i dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

 

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia usług
1. Na podstawie regulaminu Usługodawca w ramach portalu internetowego zapewnienia bieżące informacje dotyczące funkcjonowania przewozów świadczonych przez Gigabus.pl Spółka z o.o. oraz daje możliwość zawarcia umowy przewozu, czyli zakupu biletów na przejazd po między Użytkownikami a usługodawcą jakim jest Gigabus.pl Spółka z o.o., a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży tych biletów.
2. Proces zakupu online biletu przez Użytkownika składa się z następujących etapów:

a) przejście do formularza zaplanuj podróż

b) wybór trasy oraz dat(y) podróży,

c) podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, zaakceptowania warunków zakupu biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia biletu,

d) wybór sposobu płatności za bilet,

e) płatność za bilet,

f) potwierdzenie na portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,

g) dostarczenie Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub sms potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę biletu.

3. Płatności za bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego lub zwykłego, (w tym przypadku konieczny jest wcześniejszy 3 dniowy termin zapłaty, aby płatność dotarła na rachunek Usługodawcy).

Umowa Przewozu określona w Regulaminie przewozów, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2f). Po dokonaniu płatności i odnotowaniu jej na rachunku Usługodawcy dostarczane jest potwierdzenie realizacji zamówienia i bilet Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub sms.

Użytkownik może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem biletu elektronicznie poprzez:

a) stronę kontakt i zawarty w niej formularz kontaktowy: www.gigabus.pl/kontakt

b) pocztę elektroniczną wysyłaną na adres: biuro@gigabus.pl
c) dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem:
79146 66 44 na (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

 

§ 4 Dane osobowe

1. Gigabus.pl wykorzystuje informacje zawarte w paragrafie 3 niniejszego regulaminu tylko i wyłącznie z kategorii zwykłych danych osobowych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym ma terytorium Polski oraz Unii Europejskiej

4. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług.

5. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności: http://www.gigabus.pl/polityka-prywatnosci.html

 

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Usługodawcę:

a) listem,

b) formularz na stronie: www.gigabus.pl/kontakt

c) e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@gigabus.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać wiarygodny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane Użytkownika.

3. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Użytkownika listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

§ 6 Zasady korzystania z treści Portalu

Wszelkie prawa do zawartości stron portalu www.gigabus.pl, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Przewoźnik zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z portalu.

 

Dziękujemy za trafny wybór!
Staramy się zawsze, aby Twoja podróż z nami była szybka i bezpieczna.

Twoje zadowolenie i komfort są dla nas najważniejsze!