Regulamin przewozów

Regulamin przewozów.

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin zwany w dalszej części: „Regulamin”, określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 poz. 601 z późn. zm.) zwanym dalej Prawo Przewozowe.

1.2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych, przewozów pasażerskich wykonywanych na liniach regularnych przez Gigabus.pl Spółka z o.o.
z siedzibą: 11-500 Gajewo, ul. Szlachecka 16, NIP: 845-198-58-12

1.3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – Gigabus.pl Spółka z o.o. wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób w krajowym transporcie drogowym osób oraz stosownego Zezwolenia wydanego na daną linię regularną.

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego biletu;

c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autobusu, o których mowa w regulaminie przewozu bagażu (paragraf 4);

d) Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:

1d) Biletu Elektronicznego – wystawianego przez Przewoźnika i przesyłanego drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej (w rozumieniu pkt. lit. e), lub wiadomości tekstowej sms.

2d) Biletu tradycyjnego – wystawianego przez Przewoźnika w wyniku zakupu dokonywanego u kierowcy. Bilet tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie”;

e) Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 m Ustawy o VAT;

f) Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;

g) Opłata – cena biletu za podróż, określona w bilecie, wiążąca w momencie zakupu biletu;

h) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie, na warunkach zawartych w regulaminie;

i) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem www.gigabus.pl , za pomocą której można nabyć bilet elektroniczny.

1.4. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.gigabus.pl oraz dostępny jest w każdym autobusie.

§2 Przewoźnik

2.1. Przewoźnik jest zobowiązany do:

a) zrealizowania przewozu Pasażera i bagażu na określonej w bilecie trasie,

b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu,

2.2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

2.3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków Umowy Przewozu i Regulaminu,

b) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie.

c) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków)

2.4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

2.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) oraz czynnikami niezależnymi od Przewoźnika np. problemy techniczne na drodze, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym i inne uniemożliwiające prowadzenie autobusu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

2.6. W przypadku odwołania lub opóźnienia każdy z Pasażerów ma prawo do otrzymania informacji dotyczących odwołania bądź opóźnienia autobusu.

§3 Pasażer

3.1. Pasażer w ramach zawartej umowy przewozu poprzez nabycie biletu jest zobowiązany do:

a) posiadania ważnego biletu,

b) złożenia bagażu, który nie jest bagażem podręcznym, jeżeli taki posiada, do luków bagażowych,

c) przestrzegania Regulaminu.

d) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

e) Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

3.2. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.

3.3. Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. W przypadku, dziecka do lat 12 nie przekraczającego 150 cm wzrostu możliwe jest przewożenie dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz pod warunkiem, iż rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zapewni dziecku fotelik ochronny. Dziecko posiadające fotelik powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.

3.4. Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub narkotyków.

3.5. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.6. Pasażer (nabywca biletu) może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania autobusu na drodze przewozu.

3.7. Przewóz Osób Niepełnosprawnych

a) Autobusy nie posiadają miejsca do przewozu pasażera na wózku inwalidzkim.

b) Pasażerom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności przewoźnik gotowy jest do udzielenia pomocy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej mobilności w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na pomoc w podróży obowiązana jest poinformowania przewoźnika o terminie podróży oraz zakresie pomocy jaka ma byc udzielona osobie podróżującej. Osoby zamierzające odbyć podróż i oczekujące pomocy powinny stawić się w wyznaczonym punkcie po uprzednim zgłoszeniu potrzeby udzielenia takiej pomocy pod numerem telefonu Infolinii 791 46 66 44 lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej w zakładce kontakt http://www.gigabus.pl/kontakt.html nie później niż na 36 godzin przed planowaną podróżą.

c) Osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej mobilności korzystające z Dworca Wschodniego w Warszawie mogą otrzymać pomoc ze strony Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby pomocy pod numerem telefonu 22 56 98 116 lub niepelnosprawni@ztm.waw.pl nie później niż na 36 godzin przed planowaną podróżą

3.8 Przewóz osób niepełnoletnich

a) Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

b) Osoby w wieku od 12 do 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie, jeżeli legitymują się pisemną zgodą na samodzielne odbycie podróży wraz z numerem kontaktowym rodzica lub opiekuna prawnego, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności załogi autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem Pasażera na pokład.

c) Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie.

d) Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

e) W przypadku poniesienia przez Przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

§4 Bagaż

4.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą:

a) nieodpłatnie: maksymalnie 1 sztukę bagażu oraz przedmioty stanowiące bagaż, którego suma długości, wysokości i szerokości nie przekracza 120 cm oraz wagi do 15 kg.

b) nieodpłatnie: jedną sztukę małego bagażu w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (rozmiary bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom), tzw. bagaż podręczny.

c) odpłatnie: jeden nadbagaż, czyli bagaż oraz przedmioty większe niż wymienione w §4 pkt. a) i b) w cenie 9,99 zł

4.2. W związku z ograniczoną przestrzenią bagażową pasażerowie z nieopłaconym bagażem dodatkowym lub nadmiernym nadbagażem mogą spotkać się z odmową przyjęcia lub koniecznością wyładowania nadmiaru bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie autobusu.

4.3. Przewoźnik nie przewozi na pokładzie pojazdów ładunków towarowych ani zwierząt, poza psami przewodnikami, zgodnie z §6.

4.4. Przewoźnik może odmówić przewozu, jako bagażu, wszelkich przedmiotów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z ich rozmiarem, kształtem, wagą, zawartością, naturą, lub ze względów bezpieczeństwa lub operacyjnych, lub z uwagi na komfort innych pasażerów,.

4.5. Członek załogi autokaru przyjmuje i wydaje bagaż Pasażerowi umieszczony w luku bagażowym.

4.6. Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.

§5 Bilet

5.1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu autobusami jest ważny bilet.

5.2. Bilety są niezbywalne i nie mogą być odsprzedawane.

5.3. Cena biletu obejmuje zajęcie jednego miejsca w pojeździe wraz z bagażem chowanym do luku bagażowego, którego wymiary nie powinny przekraczać 120 cm (wysokość + szerokość + wysokość), a waga 15kg oraz inny bagaż podręczny mieszczący się pod siedzeniem lub półką nad siedzeniem.

5.4. Przewoźnik nie prowadzi rezerwacji biletów przez telefon - infolinię oraz email czy SMS.

5.5. Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów elektronicznych online tj. poprzez stronę internetową www.gigabus.pl oraz biletów tradycyjnych zakupionych bezpośrednio
u kierowcy autobusu przed odjazdem z przystanku.

5.6. Pierwszeństwo wejścia do autobusu mają osoby z zakupionym biletem elektronicznym, następnie osoby kupujące bilet u kierowcy (w miarę dostępnych miejsc).

5.7. Nabycie biletu jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury, w tym faktury elektronicznej w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.

5.8. Podczas nabywania biletu, Pasażer (nabywca biletu) akceptuje otrzymanie faktury, w tym faktury elektronicznej, w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.

5.9. Bilet, a w przypadku biletu elektronicznego sms z numerem rezerwacji lub wydruk biletu elektronicznego musi przed podróżą być okazany załodze autobusu.

5.10. Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

5.11. Bilet ważny jest wyłącznie na określoną trasę, dzień i godzinę.

5.12. Bilet traci ważność w momencie braku pasażera na pokładzie autobusu, odjeżdżającego zgodnie z podanym publicznie rozkładem jazdy.

5.13. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez Pasażera, zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu
z zastrzeżeniem art.17 Prawo Przewozowe.

5.14. Na podstawie art. 17 ust. 4 Prawo Przewozowe potrącenie za anulowanie biletu wynosi:

- do 1 godziny przed odjazdem autobusu z przyczyn leżących po stronie Pasażera, Przewoźnik pobiera odstępne w wysokości 10 zł.

- mniej niż 1 godzinę do odjazdu autobusu z przyczyn leżących po stronie Pasażera, Przewoźnik pobiera odstępne w wysokości maksymalnie do 20 zł.

5.15 Zmiana biletu w części lub całości, dostępna jest w zakładce Pasażer > Twój bilet  lub https://www.gigabus.pl/panel-klienta/index.php  gdzie po zalogowaniu się (niezbędny jest adres email za pomocą, którego zakupiony został bilet) możliwa jest bezpłatna i samodzielna zmiana biletu. Po zmianie biletu, numer rezerwacji pozostaje bez zmian, a potwierdzeniem zmian jest wystawiony i przesłany nowy bilet w formacie .pdf na email za pomocą którego zakupiony był bilet.

5.16 Anulowanie (zwrot) biletu w części lub całości dostępne w zakładce Pasażer > Twój bilet, lub https://www.gigabus.pl/panel-klienta/index.php gdzie po zalogowaniu się (niezbędny jest adres email za pomocą, którego zakupiony został bilet) możliwe jest samodzielne anulowanie biletu do jednej godziny przed odjazdem autobusu z przystanku. W przypadku anulowania biletu w okresie krótszym niż 1 godzina do odjazdu autobusu, możliwe jest anulowanie biletu lub zmiana poprzez przesłanie informacji email na adres: biuro@gigabus.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, https://www.gigabus.pl/kontakt.html.

5.17 Zwrot należności za anulowany bilet (pomniejszony o potrącenie o którym mowa w pkt 5.14 niniejszego regulaminu) następuje na konto z którego opłacony był bilet, w terminie 7 dni roboczych.

5.18 Jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika, Przewoźnik dokona zwrotu ceny biletu bez pobrania odstępnego.

5.19 Na bilety jednorazowe, nabywane u kierowców bez informacji o umerze NIP odbiorcy, faktura Vat nie może zostać wystawiona. Dlatego ważne jest, aby klient przed rozpoczęciem podróży i wystawieniem biletu poinformował kierowcę o konieczności wystawienia faktury VAT.

5.20 Faktura VAT za zakupione na stronie www.gigabus.pl bilety, do samodzielnego wygenerowania i pobrania znajduje się w zakładce: Pasażer > Twój bilet lub w
linku: https://www.gigabus.pl/panel-klienta/index.php  gdzie po zalogowaniu się (niezbędny jest adres email za pomocą, którego zakupiony został bilet), oraz wpisaniu niezbędnych danych nabywca otrzyma fakturę w formacie .pdf do pobrania.
Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towaru lub usługi.

5.21 Faktura VAT za zakup biletu w autobusie istnieje tylko wówczas, gdy paragon zawiera numer NIP podatnika. Przed rozpoczęciem podróży i wystawieniem biletu należy poinformować kierowcę o konieczności wystawienia faktury VAT. Na bilety jednorazowe, nabywane u kierowców bez informacji o numerze NIP odbiorcy, faktura nie może zostać wystawiona.

§6 Zwierzęta i psy przewodnicy

6.1. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników - asystujących Osobie Niepełnosprawnej.

6.2. Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

§7 Reklamacje, skargi i odpowiedzialność przewoźnika

7.1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją umowy przewozu należy kierować:

a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@gigabus.pl , lub

b) listownie na adres: Gigabus.pl Spółka z o.o., 11-500 Gajewo ul. Szlachecka 16.

7.2. Przewoźnik rozpatrzy reklamację/skargę w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.

7.3. W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autobusu w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

§8 Cennik i opłaty.

8.1. Kupujesz bilet bez żadnych prowizji i opłat dodatkowych. Spółka Gigabus.pl prowadzi uczciwą i otwartą politykę w zakresie przewozu osób i bagażu, bez ukrytych opłat oraz nie pobiera dodatkowych dopłat z tytułu rezerwacji.

8.2. Pasażerowie powinni zapoznać się z naszym szczegółowym Regulaminem w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących zasad przewozu osób i bagażu.

 

Cennik biletów ważny od dnia 08.12.2023.

Bilet jednorazowy na trasie:

Giżycko – Warszawa, Warszawa – Giżycko 74,99 zł

Giżycko – Orzysz, Orzysz – Giżycko  19,99 zł

Giżycko – Pisz, Pisz – Giżycko 24,99 zł

Giżycko – Kolno 34,99 zł, Kolno – Giżycko 34,99 zł

Orzysz – Warszawa , Warszawa – Orzysz  66,99 zł

Orzysz – Giżycko, Giżycko – Orzysz 19,99 zł

Orzysz – Pisz, Pisz – Orzysz 19,99 zł

Orzysz – Kolno, Kolno – Orzysz 24,99 zł

Pisz – Warszawa , Warszawa – Pisz 62,99 zł

Pisz – Kolno, Kolno – Pisz – 19,99 zł

Kolno - Warszawa, Warszawa - Kolno - 57,99

Opłata za nadbagaż – 9,99

 

Bilet ulgowe przysługują:
Poseł, Senator – 100%
Funkcjonariuszom Straży Granicznej, w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością – 100%
Dziecko niepełnosprawne 78 %
Opiekun dziecka niepełnosprawnego 37 %
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji 51 %
Niewidomy 37 %
Niewidoma osoba działań wojennych 78 %
Przewodnik niewidomego 95 %
Osoba niesamodzielna 37 %
Opiekun osoby niesamodzielnej 95 %
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy 78 %
Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy 95 %
Inwalida wojenny i wojskowy 37 %

 

8.3. Przewoźnik w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych przyznaje także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu biletu w cenie podanej w cenniku lub biletu za cenę uwzględniającą zaproponowaną przez Przewoźnika ulgę o charakterze komercyjnym.

§9 Postanowienia końcowe.

9.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

9.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.11.2023r.

 

Dziękujemy za trafny wybór!
Staramy się zawsze, aby Twoja podróż z nami była szybka i bezpieczna.

Twoje zadowolenie i komfort są dla nas najważniejsze!