Regulamin przewozów

Regulamin przewozów.

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin zwany w dalszej części: „Regulamin”, określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) zwanym dalej Prawo Przewozowe.

1.2 Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych, przewozów pasażerskich wykonywanych na liniach regularnych przez Gigabus.pl Spólka z o.o. z siedzibą 11-500 Świdry 31/1
NIP: 845-198-58-12

1.3 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – Gigabus.pl Spółka z o.o. wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób w krajowym transporcie drogowym osób oraz stosownego Zezwolenia wydanego na daną linię regularną.

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego biletu;

c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autobusu, o których mowa w regulaminie przewozu bagażu (paragraf 4);

d) Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:

1d) Biletu Elektronicznego – wystawianego przez Przewoźnika i przesyłanego drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej (w rozumieniu pkt. lit. e), lub wiadomości tekstowej sms.

2d) Biletu tradycyjnego – wystawianego przez Przewoźnika w wyniku zakupu dokonywanego u kierowcy. Bilet Tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie”;

e) Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106m Ustawy o VAT;

f) Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;

g) Opłata – cena biletu za podróż, określona w bilecie, wiążąca w momencie zakupu biletu;

h) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie, na warunkach zawartych w regulaminie;

i) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem www.gigabus.pl, za pomocą której można nabyć bilet elektroniczny.

1.4 Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.gigabus.pl

§2 Przewoźnik

2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:

a) zrealizowania przewozu Pasażera i bagażu na określonej w bilecie trasie,

b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu,

2.2 Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

2.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków Umowy Przewozu i Regulaminu,

b) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie.

c) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków)

2.4 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

2.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) oraz czynnikami niezależnymi od Przewoźnika np. problemy techniczne na drodze, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym i inne uniemożliwiające prowadzenie autobusu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

2.6 W przypadku odwołania lub opóźnienia każdy z Pasażerów ma prawo do otrzymania informacji dotyczących odwołania bądź opóźnienia autobusu.

 

§3 Pasażer

3.1 Pasażer jest zobowiązany do:

a) posiadania ważnego biletu,

b) złożenia bagażu, który nie jest bagażem podręcznym, jeżeli taki posiada, do luków bagażowych,

c) przestrzegania Regulaminu.

d) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

e) Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

3.2 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.

3.3 Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych W przypadku, dziecka do lat 12 nieprzekraczającego 150 cm wzrostu możliwe jest przewożenie dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz pod warunkiem, iż rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zapewnieni dziecku fotelik ochronny. Dziecko posiadające fotelik powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.

3.4 Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub narkotyków.

3.5 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

3.6 Przewóz Osób Niepełnosprawnych

a) Autobusy nie posiadają miejsca do przewozu pasażera na wózku inwalidzkim.

b) Pasażerom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności przewoźnik gotowy jest do udzielenia pomocy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym  i autokarowym. Osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej mobilności w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na pomoc w podróży obowiązana jest poinformowania przewoźnika o terminie podróży  oraz zakresie pomocy jaka ma byc udzielona osobie podróżującej.  Osoby zamierzające odbyć podróż i oczekujące pomocy powinny stawić się w wyznaczonym punkcie po uprzednim zgłoszeniu potrzeby udzielenia takiej pomocy pod numerem telefonu Infolinii 791 46 66 44 lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej http://www.gigabus.pl/kontakt.html , nie później niż na 36 godzin przed planowaną podróżą.

c) Osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej mobilności korzystające z Dworca Wschodniego w Warszawie mogą otrzymać  pomoc ze strony Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby pomocy  pod numerem telefonu 22 56 98 116  lub niepelnosprawni@ztm.waw.pl nie później niż na 36 godzin przed planowaną podróżą

3.7 Przewóz osób niepełnoletnich

a) Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

b) Osoby w wieku od 12 do 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie, jeżeli legitymują się pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie Podróży, sporządzoną według wzoru dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności załogi autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem Pasażera na pokład.

c) Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podróżować autokarami Przewoźnika samodzielnie.

d) Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

e) W przypadku poniesienia przez Przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

 

§4 Bagaż

4.1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą:

a) nieodpłatnie: maksymalnie 1 sztukę bagażu oraz przedmioty stanowiące bagaż, którego suma długości, wysokości i szerokości nie przekracza 120 cm oraz wagi do 15 kg.

b) nieodpłatnie: jedną sztukę małego bagażu w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (rozmiary bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom), tzw. bagaż podręczny.

c) odpłatnie: jeden nadbagaż, czyli bagaż oraz przedmioty większe niż wymienione w §4 pkt. a) i b) w cenie 5,99 zł

4.2 W związku z ograniczoną przestrzenią bagażową pasażerowie z nieopłaconym bagażem dodatkowym lub nadmiernym nadbagażem mogą spotkać się z odmową przyjęcia lub koniecznością wyładowania nadmiaru bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie autobusu.

4.3 Przewoźnik nie przewozi na pokładzie pojazdów ładunków towarowych ani zwierząt, poza psami przewodnikami, zgodnie z §8 pkt. 8.2.

4.4. Przewoźnik może odmówić przewozu, jako bagażu, wszelkich przedmiotów uznanych przez przewoźnika na uzasadnionych podstawach za nieodpowiednie do przewozu w związku z ich rozmiarem, kształtem, wagą, zawartością, naturą, lub ze względów bezpieczeństwa lub operacyjnych, lub z uwagi na komfort innych pasażerów,.

4.5 Członek załogi autokaru przyjmuje i wydaje bagaż Pasażerowi umieszczony w luku bagażowym.

4.6 Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz autokaru jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.

 

§5 Bilet

5.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu autobusami jest ważny bilet.

5.2 Bilety są niezbywalne i nie mogą być odsprzedawane.

5.3 Cena biletu obejmuje zajęcie jednego miejsca w pojeździe wraz z bagażem chowanym do luku bagażowego, którego wymiary nie powinny przekraczać 120 cm (wysokość + szerokość + wysokość), a waga 15kg oraz inny bagaż podręczny mieszczący się pod siedzeniem lub półką nad siedzeniem.

5.4 Przewoźnik nie rezerwuje biletów przez telefon - infolinię, oraz email. czy SMS

5.5 Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów elektronicznych online tj. poprzez stronę internetową www.gigabus.pl oraz biletów tradycyjnych zakupionych bezpośrednio u kierowcy autobusu.

5.6.Pierwszeństwo wejścia do autobusu mają osoby z zakupionym biletem elektronicznym, następnie osoby kupujące bilet u kierowcy (w miarę dostępnych miejsc).

5.7 Nabycie biletu jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury, w tym faktury elektronicznej w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.

5.8 Podczas nabywania biletu, Pasażer (nabywca biletu) akceptuje otrzymanie faktury, w tym faktury elektronicznej, w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.

5.9 Bilet tradycyjny, a w przypadku biletu elektronicznego sms z numerem rezerwacji lub wydruk faktury elektronicznej musi przed podróżą być okazany załodze autobusu.

5.10 Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

5.11 Bilet ważny jest wyłącznie na określoną trasę, dzień i godzinę.

5.12 Bilet traci ważność w momencie braku pasażera na pokładzie autobusu, odjeżdżającego zgodnie z podanym publicznie rozkładem jazdy.
 

§6 Zmiana biletu

6.1 Dokonanie zmiany biletu elektronicznego może nastąpić wyłącznie poprzez zakup nowego biletu oraz anulowanie poprzednio zakupionego biletu.

6.2 W celu dokonania zmiany biletu elektronicznego Pasażer (nabywca biletu elektronicznego) powinien:

a) zakupić bilet z nową godziną odjazdu autobusu (w miarę dostępnych miejsc)

a) skorzystać z formularza kontaktowego na stronie www.gigabus.pl/kontakt w celu przesłania informacji o anulowaniu biletu. Anulując bilet  należy podać w informacji szczegóły dotyczące posiadanego biletu elektronicznego tj. numer rezerwacji lub dane osoby podróżującej oraz datę  wyjazdu.
6.3 Anulowanie biletu może być wykonane do 12 godzin przed odjazdem autobusu z przystanku. Po upływie 12 godzin przed planowanym czasem odjazdu autobusu, bilet nie może być już zmieniony. Bilet traci ważność w momencie braku pasażera na pokładzie autobusu, odjeżdżającego zdgodnie z podanym publicznie rozkładem jazdy.

6.5 W przypadku anulowania biletu elektronicznego, system zarządzania rezerwacją lub Przewoźnik, wyliczy opłaty należne lub kwotę należną do zwrotu z tytułu zmiany biletu elektronicznego, z uwzględnieniem odstępnego - to jest 5 zł za każdy anulowany bilet.

6.6  Przewoźnik w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu kwoty należnej kupującemu za anulowany bilet. Kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym lub w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę. 

 

§7 Anulowanie (zwrot) biletu

7.1 Przy zwrocie (anulowaniu) biletu elektronicznego pobiera się odstępne w wysokości makysmalnie do 15,00 zł.

7.2 Aby dokonać zwrot biletu elektronicznego Pasażer (nabywca biletu elektronicznego) powinien skorzystać z formularza kontaktowego na stronie  www.gigabus.pl/kontakt w celu przesłania informacji o anulowaniu biletu. Anulując bilet  należy podać w informacji szczegóły dotyczące posiadanego biletu elektronicznego tj. numer rezerwacji lub dane osoby podróżującej oraz datę  wyjazdu.

7.3. Anulowanie biletu może być wykonane do 12 godzin przed odjazdem autobusu z przystanku. Po upływie 12 godzin przed planowanym czasem odjazdu autokaru, bilet nie może być już zmieniony. Bilet traci ważność w momencie braku pasażera na pokładzie autobusu, odjeżdżającego zdgodnie z podanym publicznie rozkładem jazdy.

7.4 Odstępne za zwrot biletu elektronicznego nie może być wyższe, niż cena uiszczona w związku z nabyciem tego biletu elektronicznego.

7.5 Przewoźnik w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych dokona zwrotu kwoty należnej Pasażerowi (nabywcy biletu elektronicznego), przelewem bankowym, lub w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę.

7.6 Jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika, Przewoźnik dokona zwrotu ceny biletu bez pobrania odstępnego.

 

§8 Zwierzęta i psy przewodnicy

8.1 Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników - asystujących Osobie Niepełnosprawnej.

8.2 Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

 

§9 Reklamacje, skargi i odpowiedzialność przewoźnika

9.1 Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją umowy przewozu należy kierować:

a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@gigabus.pl, lub

b) listownie na adres: Gigabus.pl Spółka z o.o., 11-500 Świdry 31/1.

9.2 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje/skargę w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.

9.3 W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autobusu w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

 

§10. Cennik i opłaty.

1. U nas kupujesz bilet bez żadnych prowizji i opłat dodatkowych. Spółka Gigabus.pl prowadzi uczciwą i otwartą politykę w zakresie przewozu osób i bagażu, bez ukrytych opłat oraz nie pobiera dodatkowych dopłat z tytułu rezerwacji. Pasażerowie powinni zapoznać się z naszym szczegółowym Regulaminem w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących zasad przewozu osób i bagażu.

 

Cennik biletów ważny od dnia 01.07.2019.

Bilet jednorazowy na trasie:

Giżycko - Warszawa - 46,99 zł, Warszawa - Giżycko  - 46,99 zł

Orzysz - Warszawa,  - 46,99 zł, Warszawa - Orzysz  - 46,99 zł

Pisz - Warszawa - 44,99 zł , Warszawa - Pisz - 44,99 

Warszawa - Kolno  - 35,99 zł, Kolno - Warszawa - 35,99 zł

Orzysz - Gizycko, Gizycko - Orzysz, Orzysz - Pisz, Pisz - Orzysz, Pisz -Kolno, Kolno - Pisz - 12,99 zł

Gizycko  - Pisz 17,99 zł, Pisz - Giżycko 17,99 zł

Giżycko - Kolno 23,99 zł, Kolno - Giżycko 23,99 zł

Opłata za nadbagaż - 5,99

 

Bilet ulgowe przysługują:
Poseł, Senator – 100%
Funkcjonariuszom Straży Granicznej, w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością – 100%
Dziecko niepełnosprawne 78 %
Opiekun dziecka niepełnosprawnego 37 %
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji 51 %
Niewidomy 37 %
Niewidoma osoba działań wojennych 78 %
Przewodnik niewidomego 95 %
Osoba niesamodzielna 37 %
Opiekun osoby niesamodzielnej 95 %
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy 78 %
Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy 95 %
Inwalida wojenny i wojskowy 37 %

2. Przewoźnik w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych przyznaje także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu biletu w cenie podanej w cenniku lub biletu za cenę uwzględniającą zaproponowaną przez Przewoźnika ulgę o charakterze komercyjnym.

 

§11. Postanowienia końcowe.

11.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

11.2  Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Robimy wszystko, abyś w łatwy sposób zaplanował swój przejazd, kupił bilet w optymalnej cenie bez żadnych dodatkowych opłat i podróżował z nami, zawsze bezpiecznie i komfortowo. Twoje zadowolenie z trafnego wyboru jest dla nas najważniejsze!